Chcesz zlożyć wniosek do czystego powietrza? Poznaj spis dokumentów jakie należy przygotować.

„Czyste powietrze” jest kompleksowym programem, który ma na celu walkę ze smogiem. Wprowadzono go po to, aby skuteczniej walczyć z emisją pyłów i innych zanieczyszczeń. W ramach programu można między innymi wymienić stare piece czy kotły na nowoczesne źródła ciepła. Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady programu. Czego dotyczą? Kto może otrzymać dofinansowanie oraz na co i jak złożyć wniosek?

Zmiany w programie “Czyste powietrze” od 3 stycznia 2023

Program “Czyste powietrze” jest ogólnopolskim programem dofinansowującym wymianę starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem, poprzez zmniejszenie lub uniknięcie emitowania do atmosfery szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń. Za część z nich odpowiadają bowiem właśnie domy jednorodzinne, które przez lata nie były modernizowane.

Kto może skorzystać z programu “Czyste powietrze”?

Program “Czyste powietrze” przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych bądź lokali mieszkaniowych, które zostały wydzielone w budynkach jednorodzinnych i mają nawet własną księgę wieczystą.

Beneficjentów podzielono na 3 grupy, które mogą ubiegać się o podstawowy, podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania. Podział grup oparty jest o osiągany dochód roczny.

Poziom podstawowy po zmianach w programie, od roku 2023 dotyczy osób których dochód nie przekracza 135 tysięcy złotych rocznie.

Poziom podwyższony od 3 stycznia 2023 roku uzyskają osoby, których dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł na osobę miesięcznie oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Poziom najwyższy od 3 stycznia 2023 roku będą mogli uzyskać beneficjenci, których dochód miesięczny nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. O najwyższy próg dofinansowania mogą również starać się osoby, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierających wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program “Czyste powietrze” – dofinansowanie. Ile można dostać?
Jeśli chodzi o dotacje, “Czyste powietrze” od 3 stycznia 2023 roku umożliwia otrzymanie nawet 135 tysięcy złotych wsparcia. Maksymalnie taką kwotę można uzyskać przy demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup, a także montaż pompy ciepła w celu ogrzewania z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Jak złożyć wniosek w programie “Czyste powietrze”?

Jeśli ktoś pragnie skorzystać z możliwości, jakie oferuje program “Czyste powietrze”, wniosek powinien dostarczyć do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym mieści się dany budynek lub lokal mieszkalny.

Formularz wniosku, który należy wypełnić, wraz z załącznikami i instrukcją jego należytego wypełnienia, można znaleźć w serwisie gov.pl, a także w Portalu Beneficjenta. Jest to specjalna aplikacja internetowa, którą można znaleźć na stronach WFOŚiGW. Wypełnione dokumenty można przesłać drogą internetową lub złożyć osobiście w urzędzie. By skorzystać z Portalu Beneficjenta, należy założyć swój profil. Pobrany wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać. Do urzędu można go dostarczyć również drogą pocztową lub kurierem.

Możemy również to zrobić za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie. Po wy pełnieniu wniosku należy go podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jakie dane potrzebne są do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?
 • Dane  (pesel)  właściciela + współwłaściciela jeśli istnieje
 • Pełny numer księgi wieczystej lub akt własności jeśli księga wieczysta nie została założona
 • Numer działki na której stoi  budynek
 • Powierzchnia całkowita budynku
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę (przedział co 10 lat)
 • Czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza (jeśli tak, to ile powierzchni domu zajmuje)
 • Czy budynek jest podłączony do gazu
 • Adres e-mail, numer telefonu
 • Adres budynku i adres zamieszkania właścicieli
 • Dane współmałżonka / właściciela, jeśli istnieje
Do poziomu podstawowego do 55%:
 • Rozliczony pit za rok poprzedni (pozycja “podstawa obliczenia podatku”) – dochód do 135 tys.
 • Ilość posiadanych hektarów przeliczeniowych (jeśli istnieją)
Do poziomu podwyższonego do 80%:
 • Zaświadczenie wydane przez mops/gops o średnich dochodach miesięcznych właściciela budynku (dochód nie może przekraczać 1894 zł/os – gospodarstwo wieloosobowe, 2651 zł/os- gospodarstwo jednoosobowe)
Do poziomu najwyższego do 100%:
 • Zaświadczenie wydane przez mops/gops o średnich dochodach miesięcznych właściciela budynku (dochód nie może przekraczać 1090 zł/os – gospodarstwo wieloosobowe, 1526 zł/os- gospodarstwo jednoosobowe) lub zaświadczenie o przyznanym zasiłku.
Warunki przystąpienia do programu:

– własność/współwłasność budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

– wymiana istniejące źródło niespełniające wymagań klasy 5 i ecodesign.

– budynek nie posiada przyłącza gazowego (nitka gazowa w pobliżu budynku nie stanowi przeciwskazań do złożenia wniosku) lub nie przekracza limitu rocznego określonego przez program.

– trwałe zlikwidowanie starego źródła ciepła (piec kaflowy lub kominek mogą pozostać w budynku jedynie w celach dekoracyjnych).

Dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania nie jest przeznaczone dla nowych budynków.

 
Konieczne jest również posiadanie:

– aktywnego adresu mailowego i dostęp do niego

– konta bankowego, którego numer również należy przygotować.